Salgsbetingelser for Dermfix GmbH.


1. Anvendelse af betingelser

Sælgeren (Dermfix) skal sælge, og køberen skal købe varerne i overensstemmelse med ethvert tilbud eller tilbud fra sælgeren, der accepteres af køberen, eller enhver ordre fra køberen, der accepteres af sælgeren, i begge tilfælde underlagt disse betingelser, der regulerer kontrakten med undtagelse af andre vilkår og betingelser.

2. Basis for salg

2.1 Ingen ændringer i disse betingelser er bindende, medmindre de er godkendt skriftligt mellem de autoriserede repræsentanter for køberen og sælgeren.

2.2 Salgslitteratur, prislister og andre dokumenter udstedt af sælgeren i forbindelse med varerne kan ændres uden varsel og udgør ikke et fast tilbud om at sælge på disse vilkår.

2.3 Enhver typografiske, kontormæssige eller andre utilsigtede fejl eller udeladelser i enhver salgslitteratur, tilbud, prisliste, accept af tilbud, faktura eller andet dokument eller information udstedt af Sælger er underlagt korrektion uden noget ansvar fra Sælgers side.


3. Ordrer og specifikationer

3.1 Specifikationen for varerne skal være dem, der er angivet i sælgers salgsdokumentation, medmindre det udtrykkeligt varieres i købers ordre (hvis det accepteres af sælgeren).

3.2 Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i varespecifikationen, der kræves for at være i overensstemmelse med gældende sikkerhed eller andre lovmæssige eller lovgivningsmæssige krav, eller hvor varerne skal leveres til sælgerens specifikation, som ikke væsentligt påvirker deres kvalitet eller ydeevne.


4. Varepris

4.1 Prisen på varerne er den pris, der er angivet i sælgerens offentliggjorte prisliste, der er gældende på datoen for accept af købers ordre eller den anden pris, som sælgeren og køberen kan aftale skriftligt.

4.2 Hvis Sælger har citeret en pris for Varerne, bortset fra i henhold til Sælgers offentliggjorte prisliste, er den angivne pris kun gyldig i 30 dage eller den kortere tid, som Sælger kan specificere.

4.3 De priser, der er vist som standard på dette websted, inkluderer europæiske afgifter for levering inden for Europa. Omsætningsafgift kan derefter blive nul vurderet for lande uden for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (f.eks.Schweiz, Jersey eller andre lande uden for EU). Canadiske moms som HST og GST tilføjes ved kassen. Kunder uden for EØF kan blive pålagt yderligere lokale skatter, der ikke vises på dette websted, og disse skatter er ikke Dermfix's ansvar eller betaler


5. Betalingsbetingelser

5.1 Med forbehold for særlige vilkår, der er aftalt skriftligt mellem Køber og Sælger, faktureres Sælger Køber for varens pris på eller når som helst efter levering af Varerne.

5.2 Køber skal betale varens pris (minus enhver rabat eller kredit tilladt af Sælger, men uden nogen anden fradragskredit eller modregning) inden for 30 dage efter datoen for Sælgers faktura eller på anden måde i overensstemmelse med en sådan kreditperiode som kan være blevet aftalt skriftligt mellem køber og sælger med hensyn til kontrakten.

5.3 Sælgeren er ikke forpligtet til at acceptere ordrer fra nogen kunde eller køber, der ikke har leveret Sælger med referencer, der er tilfredsstillende for Sælgeren.


6. Levering

6.1 Levering af Varerne skal ske ved, at Sælger leverer Varerne til det sted, der er specificeret i Købers ordre og / eller Sælgers accept som det sted, hvor Varerne skal leveres af Sælgeren.

6.2 Leveringsdatoer estimeres, og en nøjagtig leveringsdag kan ikke garanteres. Dermfix er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket levering af varer på grund af årsager uden for dens rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til "Guds handlinger", krig, strejker eller arbejdstvister, embargoer, regeringsordrer eller andre force majeure-begivenhed.


7. Risiko og ejendom

7.1 Risiko for skade på eller tab af varerne overgår til køber på leveringstidspunktet, eller, hvis køber fejlagtigt undlader at modtage varerne, det tidspunkt, hvor sælgeren har tilbudt levering af varerne.

7.2 Uanset levering og passering af risiko i Varerne eller enhver anden bestemmelse i disse Betingelser overgår ejendommen i Varerne ikke til Køber, før Sælgeren har modtaget kontant eller ryddet penge fuldt ud af prisen på Varerne og alle andre varer, der er aftalt om at blive solgt af sælgeren til køberen, som betaling derefter skal betales for.


8. Sælgers standard

8.1 Hvis Sælgeren ikke leverer Varerne eller nogen af ​​dem på Leveringsdatoen, bortset fra grunde uden for Sælgers rimelige kontrol eller Købers eller dens transportørs skyld, er Sælgeren ikke ansvarlig for en sådan forsinket levering.

8.2 Sælgeren er ikke ansvarlig over for køberen eller anses for at være i strid med kontrakten på grund af forsinkelse i leveringen eller i udførelsen eller manglende opfyldelse af nogen af ​​sælgerens forpligtelser i forhold til varerne, hvis forsinkelse eller fiasko skyldtes enhver årsag uden for sælgerens rimelige kontrol.

9. Mangelfulde varer

9.1 Hvis en af ​​Varerne ved levering er mangelfuld i nogen væsentlig henseende, og enten Køber lovligt nægter levering af de mangelfulde Varer, eller, hvis de er underskrevet for levering "ukendt tilstand og indhold", giver Køberen skriftlig meddelelse om en sådan mangel til Sælger inden for tre arbejdsdage efter en sådan levering, skal sælgeren efter eget valg: -

(a) udskifte de defekte varer inden for 14 dage efter modtagelse af købers varsel; eller

(b) refundere køberen prisen for de varer, der er mangelfulde;

men Sælgeren har intet yderligere ansvar over for Køberen i forbindelse hermed, og Køber kan ikke afvise Varerne, hvis levering ikke nægtes eller meddelelse fra Køber som før nævnt.

9.2 Ingen varer kan returneres til sælgeren uden forudgående skriftlig aftale fra sælgeren. Med forbehold for returnerede varer, som sælgeren er tilfreds med, blev leveret med forbehold for kvalitets- eller tilstandsmangler, som ikke ville være synlige ved inspektion, skal enten udskiftes gratis, eller efter sælgerens eget skøn skal sælgeren tilbagebetale eller kreditere køberen prisen på sådanne mangelfulde varer, men sælgeren har intet yderligere ansvar over for køberen.

9.3 Sælgeren er ikke ansvarlig for mangler, der opstår som følge af rimeligt slid, eller forsætlig skade, uagtsomhed, underkastelse af normale forhold, manglende overholdelse af sælgers instruktioner (mundtlig eller skriftlig), misbrug eller ændring af Varerne uden Sælgers godkendelse eller anden handling eller undladelse fra Købers, dens medarbejderes eller agentens eller tredjeparts side.

9.4 Varer, bortset fra defekte varer, der returneres under Betingelser 9.1 eller 9.2, returneret af Køber og accepteret af Sælger, kan krediteres Køber efter Sælgers eget skøn og uden nogen forpligtelse fra Sælgers side. Hvor varer, der returneres til sælgeren, ikke kan sælges igen, betragtes de ikke som kredit og vil blive destrueret af sælgeren på købers regning af hensyn til sikkerheden. Et håndteringsgebyr på op til 30% af værdien af ​​de varer, der returneres af køberen, kan opkræves af sælgeren.

9.5 Med forbehold som udtrykkeligt angivet i disse betingelser, og medmindre varerne sælges under et forbrugersalg, er alle garantier, betingelser eller andre vilkår, der er underlagt lov eller almindelig lov, udelukket i det omfang, loven tillader det.

9.6 Når varerne sælges under et forbrugersalg, påvirkes køberens lovbestemte rettigheder ikke af disse betingelser.

9.7 Med undtagelse af død eller personskade forårsaget af Sælgers uagtsomhed eller som udtrykkeligt angivet i disse Betingelser, er Sælgeren ikke ansvarlig over for Køberen på grund af nogen repræsentation eller nogen underforstået garanti, tilstand eller andre vilkår eller enhver anden pligt i henhold til almindelig lov eller i henhold til vedtægter eller under de udtrykkelige vilkår i kontrakten for ethvert direkte eller følgeskab eller tab, som køberen pådrager sig (herunder uden begrænsning tab af fortjeneste eller indirekte eller specielt tab), omkostninger, udgifter eller andre krav for følgelig kompensation overhovedet (og uanset om den skyldes uagtsomhed fra Sælger, dens ansatte eller agenter eller på anden måde), der opstår som følge af eller i forbindelse med levering af Varerne eller køberens anvendelse eller videresalg.

9.8 Køber er ansvarlig for at sikre, at bortset fra i det omfang instruktioner om brug eller salg af varerne er indeholdt i emballagen eller mærkning af varerne, er enhver brug eller salg af varerne i overensstemmelse med al gældende lovbestemt håndtering og salg af varerne foretaget af køberen udføres i henhold til anvisninger fra sælgeren eller enhver kompetent stat eller myndighed, og køberen skadesløsholder sælgeren mod ethvert ansvarstab eller skader, som sælgeren måtte lide som en resultat af købers manglende overholdelse af denne betingelse.


10. Returnerer

10.1 I henhold til de europæiske regler for fjernsalg har køberen ret til at annullere købsaftalen til enhver tid fra bestillingstidspunktet til 14 kalenderdage efter levering.

11. Generelt

11.1 Intet frafald fra Sælger om købers misligholdelse af Kontrakten betragtes som et afkald på enhver efterfølgende overtrædelse af den samme eller anden bestemmelse.

11.2 Hvis en bestemmelse i disse betingelser anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves af en kompetent myndighed helt eller delvist, er gyldigheden af ​​de øvrige bestemmelser i disse betingelser og resten af ​​den pågældende bestemmelse ikke påvirket deraf.


12. Gældende lov

12.1 Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolket i henhold til engelsk lov. Tvister, der opstår i forbindelse med disse vilkår og betingelser, er underlagt de engelske domstoles enekompetence.

Alternativ tvistbilæggelse i henhold til art. 14 stk. 1 ODR-VO og § 36 VSBG:
Europa-Kommissionen leverer en online tvistbilæggelsesplatform (OS), som findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er ikke forpligtet eller uvillige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugerhåndhævende organ.

Sidste opdatering: 03.11.2020